Országos Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletsarkad.hu
www.orszagosorvosiugyeletsarkad.hu

Tovább»


Kötegyáni Hírmondó - VII. évfolyam 2. szám

Tovább»


Felhívás emlőszűrésre

Felhívás emlőszűrésre!

 

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

 

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

Tovább»


A szelektív hulladékgyűjtő edények ürítése

A szelektív gyűjtés időpontja az elkövetkezendő negyedévben a következő:


- Október 31.

- November 28.

- December 19. 


 

Tovább»


Kötegyán Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. "A"

Tovább»


Kötegyán Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. "B"

Tovább»


Békés Megyei Kormányhivatal - Ebzárlat és legeltetési tilalom

Tovább»


Hasznos Tudnivalók a Szelektív Gyűjtőtartályok Használatáról

Tovább»


Testvér településünk Nagyölved (Velke Ludince) pályázatának segítése

Tovább»


EACEA pályázat Nagyölved

Účas»: projekt umoľnil stretnutie 311 občanov, z ktorých 150 pochádzalo z obce Veµké Ludince (Slovensko), 46 pochádzalo z obce Pilisszentkereszt (Maďarsko), 58 pochádzalo z obce Kötegyán (Maďarsko), 10 z Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (Slovensko), 5 z neziskovej organizácie Zavod za kulturo madzarske narodnost (Slovinsko), 2 z občianskeho zdruľenia COMMUNITAS EUROPEANA (Srbsko), 40 z nadácie Artera (Rumunsko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Veµké Ludince, Slovenská republika od 03.07.2017 do 09.07.2017

Stručný opis:

Dňa 04.07.2017 starostka obce oficiálne privítala účastníkov podujatia, predstavila hlavnú myąlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. V popoludňająích hodinách sa konala prezentácia a neformálna diskusia za účasti prítomných na tému – dobrovoµníctvo, Európsky zbor solidarity, úloha mladých µudí v budúcej EU, aktuálne výzvy. V podvečerných hodinách sa účastníci podujatia zúčastnili prezentácie zástupcov z Rumunska na tému súčasné výzvy pre občanov EU – solidarita, spolupatričnos», mier a pomoc chudobným tretieho sveta, ktorú prednáąal Dr. Attila László, z Rumunska. V rámci kultúrneho programu sa premietali dokumenty a filmy s rozličnými témami.

Dňa 05.07.2017 sa účastníci podujatia venovali téme dobrovoµníctva (predstavenie Iniciatívy Európskeho zboru solidarity), moľnostiam zapojenia sa. V podvečerných hodinách sa konala prezentácia konkrétnych výsledkov prieskumov verejnej mienky naprieč krajinami EU, spojená s diskusiou,  týkajúcich sa problémov migrantov, roząirovania EU, minoritných skupín obyvateµstva.

Dňa 06.07.2017 bola pre účastníkov podujatia pripravená neformálna debata na tému: Úloha samospráv, občianskych zdruľení a neziskových organizácii v oblasti pomoci minoritným skupinám obyvateµstva, rovnosti príleľitostí, uplatneniu na trhu práce; workshop venovaný technikám umeleckej tvorby, pod vedeným Doc.PaedDr. Jaroslava Uhela; prednáąka zástupcu Migračného úrad na tému: Problémy utečencov, imigračná politika EU, Slovenska a rieąenie problémov vo vz»ahu k obyvateµstvu krajín EU, prezentácia nástrojov Externej migračnej politiky EU – nástroje kontroly, budúcnos».

Dňa 07.07.2017 sa účastníci podujatia zúčastnili prezentácie rumunského partnera na tému: Miesto umelcov a remeselníkov pri rieąení aktuálnych tém EU -ľeny, hendikepovaní; workshopu na tému „Ako je moľné vyuľi» potenciál umelcov a umeleckých zoskupení v prospech ąírenia hodnôt EU – tolerancia, solidarita, pomoc migrantom a ich vplyv na verejnú mienku na komunálnej úrovni; besedy so zahraničnými účastníkmi podujatia za účasti občianskych zdruľení na tému hodnôt EÚ – demokracia, rovnos», prosperita, uplatnenie ľien, mladých µudí na trhu práce, solidarita, európske občianstvo.

Počas celého podujatia sa účastníci venovali umeleckým a remeselným prácam, vytvárali sochy, obrazy, konali sa výstavy zhotovených umeleckých diel, ktoré budú inątalované v exteriéri a interiéri obce Veµké Ludince a budú trvalo nositeµmi myąlienok európskeho občianstva, európskych hodnôt, cieµov programu Európa pre občanov. Pomôľu taktieľ pochopi» zmysel výmeny skúsenosti, umeleckých hodnôt, remesiel a tradícií, a tým budú v súlade s hlavnou myąlienkou projektu

 

A program részvevői:

Az EACEA projekt lehetővé tette, hogy uniós polgárok találkozója jöhessen létre, ahol 150 helyi résztvevővő volt jelen, valamint 46 polgár képviselte Pilisszentkeresztet (HU), 58-an képviselték Kötegyánt (HU), a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemről 10-en, ketten képviselték a Zentai (SRB) egyesületet, 40 fő volt jelen az ARTERA Alapítvány (RO) képviseletében és 23-an, jöttek a Székelyudvarhelyi Szent György Római Katolikus Plébánia (RO) képviseletében. 

Helyen/dátum: találkozóra került sor Nagyölveden, 03.07.2017 - 09.07.2017, Szlovákia

 

Rövid leírás:

A község polgármestere július 4-én ünnepélyesen üdvözölte a résztvevőket, bemutatta a fő gondolatát a projektnek, a partnerek és a projekt  feladatait ismertette. A délutáni órákban tartott előadást és egy informális vitát a jelenlevők részvételével  – európai szolidaritás, önkéntesség, a fiatalok számára a jövő az EU-ban, a jelenlegi kihívások szerepe. Az órákban a résztvevőknek beszámolt a saját tapasztalatai alapján a  jelenlegi kihívásokról, a polgárok életéről az EU-ban – a szolidaritásról, az összetartozásról, a békéről, a harmadik világ szegényeinek szóló segítésről -  Dr. László Attila, Romániából. A kulturális program keretén belül filmeket néztek a résztvevők, melyről utána vitát folytattak, számos téma és nézet elhangzott.

A július 5-i napon az önkéntességről volt szó, valamint számos lehetőségról, ki hogyan és miként vehet részt önkéntes programokban és helyi szinten ki hogy működik önkéntesként az egyes egyesületekben és szervezetekben, valamint az egyházakban. Közvélemyénkutatás zajlott a résztvevők között, melyet értékeltek is az est folyamán.Szóba került a migráns politika, ennek problematikája és előadás zajlott ebben a témában.A jelenlévők kisebbségi kérdéseket is megvitattak, ki miként éli meg kisebbségi létét a saját országában.

A következő napon több téma mentén zajlottak az események. Szó esett az esélyegyenlőségről, a kisebbségi csoportosulásokról, a roma kérdésről, a munkanélküliségről. Workshop keretén belül , doc.PaedDr.Jaroslav Uhel mutatta be a művészetet, s az alkotás fontosságát. Bevándorlási politika az EU-ban, és a probléma megoldása tekintetében az EU-országokban, a migráció-ellenőrző eszközök bemutatása volt az est témája.

A július 7-i programok keretén belül a résztvevők  bemutatták tevékenységüket, a művészek és kézművesek foglalkoztatását az EU-ban, a nők és  hendikeppel élők lehetőségeiről beszéltek,és beszámoltak a művészek és a művészeti csoportok értékeinek terjesztéséről az EU-ban, a toleranciáról, szolidaritásról, az önkormányzati szintű lehetőségekről, a munkaerő piac lehetőségeiről, a demokráciáról, a jólétről és az európai polgárságról. 

Közben a esemény résztvevői alkottak a művészet és kézművesek segytségével és közreműködésével szobrokat, festményeket és a  kiállításon meg is tekinthette a széles körű közönség is a művészekkel és alkotásaikkal. Az Európa a polgárokért program céljainak egyik fő prioritása, hogy megismerkedjenek egymással az egyes országok polgárai, tapasztalatot cseréljenek és a sikeres projekteket igyekezzenek meghonosítani saját életterükben, környezetükben. Segít megérteni a tapasztalatokat és a művészeti értékek és hagyományok információcseréje is fontos szempont. Ez lett a projekt fő gondolata. Értsük meg és fogadjuk el egymás értékeit, hagyományait.

 

https://youtu.be/PAsIwNvZ76Y

https://youtu.be/wEd9NkW-oGo

 

Tovább»
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VATI


Felhasználónév:
Jelszó: